دانشگاه علوم پزشكی تهران

اجبار در تکمیل جزئیات

فعالیت های ارائه شده در سیستم سعاد دو نوع هستند. عدد مربوط به تعداد  بعضی از فعالیت ها به خودی خود قابل تایپ نیست. برای ورود اطلاعات مربوط به این فعالیت ها حتما باید ابتدا وارد جزئیات شده و اطلاعات مربوطه را تکمیل کرد. بعد از بستن پنجره جزئیات عدد مربوطه به طور اتوماتیک در محل مربوطه ثبت می شود. ورود جزئیات این فعالیت ها اجباری است. اما بعضی از فعالیت ها بدون ورود جزئیات قابلیت  ثبت عدد مربوط به تعداد را دارد. ثبت جزئیات این فعالیت ها برای تایید اطلاعات است و بعدها نیز برای رزومه و تهیه فرم های گزارش استفاده خواهد شد.

خواهشمند است توجه فرمایید برای فعالیت های گروه اول که ورود اطلاعات اجباری است به ازای هر مورد که وارد شود یک عدد به تعداد اعداد آن فعالیت اضافه می شود.