دانشگاه علوم پزشكی تهران

راهنمای سایت

به منظور ايجاد هماهنگي بين اعضاي محترم هيات علمي در تكميل اطلاعات و آگاهي تمامي همكاران گرامي از سوالات مطرح  شده و نيز پاسخ آنها بخش سوالات رايج نيز به سيستم اضافه شده است.

 

 

معني تدريس قديمي چيست؟ هر موضوع مشخص كه براي مرتبه اول ارائه شود جديد محسوب مي شود. دفعات بعدي ارائه در همان ترم يا ترم هاي بعدي، قديمي است. مثلا اگر كلاس به 10 گروه تقسيم شده و يك موضوع 10 مرتبه تكرار شود. يك مرتبه جديد و نه مرتبه قديمي محسوب مي شود. بديهي است كه به روز رساني مطالب ارائه شده در هر كلاس قديمي از ملزومات كلاس درس و امري همگاني است.

  

اطلاعات مربوط به فعاليت هاي زمان دار مانند طرح تحقيقاتي يا پايان نامه ها چگونه وارد مي شود؟ اطلاعات فعاليت هاي زمان دار تنها يك بار و آن هم در زمان پايان فعاليت وارد سيستم مي شود. مثلا اگر يك پايان نامه دكتري تخصصي 3 سال به طول بيانجامد، تنها در پايان سه سال و در زمان دفاع از پايان نامه عدد يك در سيستم وارد مي شود.

 

عدد قسمت محصولات آموزشي (گروه نهم از فعاليت هاي آموزشي) چگونه وارد سيستم شود؟ در تمامي فعاليت هايي كه واحد آن صفحه است مانند تاليف كتاب يا ترجمه كتاب، تعداد صفحه وارد مي شود. اما در فعاليت هايي كه واحد آن (تا 100 صفحه) است بايد به صورت زير عمل شود:

براي هر تعداد صفحه تا 100 صفحه عدد 1 وارد شود. مثلا اگر فردي 92 صفحه از يك كتاب بين المللي را تاليف كرده بايد در سيستم عدد 1 را وارد كند و اگر 156 صفحه تاليف كرده بايد عدد 2 را وارد كند.

 

در طرح هاي تحقيقاتي كه واحد آن براي هر 12 ماه مصوب است امتياز چگونه بايد وارد سيستم شود؟ اطلاعات تمامي طرح ها يكبار و در زمان پايان طرح وارد مي شود. در صورتي كه زمانبندي مصوب طرحي 12 ماه باشد در زمان پايان آن عدد 1 وارد سيستم مي شود و اگر زمانبندي آن 18 ماه باشد عدد 5/1 وارد خواهد شد و ...

 

اطلاعات فعاليت هايي مانند تدوين برنامه درسي (كوريكولوم) جديد و يا بازنگري و اصلاح برنامه درسي (كوريكولوم) كه واحد آن (يك مورد به نسبت سهم) است، چگونه وارد شود؟ در اين فعاليت ها كه معمولا به صورت گروهي انجام مي شود در صد سهم هر عضو هيات علمي به صورت عدد وارد مي شود. مثلا اگر 20 درصد كار بر عهده فردي بوده، در سيستم عدد 2/0 را وارد مي كند. بديهي است كه اطلاعات اين فعاليت ها هم تنها يك بار و در پايان كار وارد مي شود.

 

منظور از تهيه بسته هاي آموزشي و كمك آموزشي مانند CD و ... چيست؟ منظور از اين فعاليت مواردي چون تهيه ست اسلايد براي ارائه در كلاس نيست. بلكه منظور بسته هاي آموزشي مانند بسته هاي مولتي مدياست كه به طور مستقل از مدرس براي آموزش به كار مي رود.

 

در صورتي كه فعاليتي انجام شده ولي در سيستم وارد نشده است (فراموش شده) چه كار بايد كرد؟ اين فعاليت ها با هماهنگي تاييد كننده (مانند مدير گروه) در دوره ارزيابي بعدي وارد مي شود.

 

 

فعاليت اعضاي هيات علمي كه در ديگر گروه ها نيز فعاليت دارند، چگونه وارد مي شود؟ فعاليت اين اعضاي هيات علمي در گروه آموزشي اصلي بايد وارد شود. تاييد اطلاعات نيز توسط تاييدكننده همان گروه صورت مي گيرد. درخواست مستندات فعاليت در ديگر گروه ها بنا به صلاحديد تاييدكننده خواهد بود.

 

 

آيا اعضاي هيات علمي بازنشسته كه هنوز فعاليت دارند نيز بايد در سيستم وارد شود؟ خير، اين گروه از اعضاي محترم هيات علمي نيازي به تكميل سيستم ندارند.

 

 

زمان لازم برای آماده سازی یا رفت و آمد به محل فعالیت چگونه محاسبه می شود؟ همانطور که مستحضرید در سیستم سعاد هر ساعت فعالیت در یک ضریب ثابت ضرب شده و امتیاز نهایی با عنوان میزان ارزش نسبی محاسبه می شود. در این ضریب کلیه فعالیت های مربوطه مانند آماده سازی، رفت و آمد و ... در نظر گرفته شده است که در واقع میانگین نظرات تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه می باشد. لذا در زمان ثبت اطلاعات فقط باید زمان مربوط به اصل فعالیت را وارد سیستم کرد. مثلا اگر یک کلاس درس به مدت یک ساعت در دانشکده پزشکی برگزار می شود و ارائه آن مستلزم دو ساعت رفت و آمد از بیمارستان به دانشکده است فقط عدد یک وارد سیستم می شود. سیستم این عدد یک را در ضریبی ضرب می کند که همه مواردی مانند رفت و آمد یا آماده سازی و غیره را پوشش می دهد. و یا اگر یک ژورنال کلاب یک ساعت و نیم زمان می برد همان یک ساعت و نیم باید وارد سیستم شود. بدیهی است که رعایت این موارد در تسریع تایید اطلاعات وارد شده موثر خواهد بود.