دانشگاه علوم پزشكی تهران

معرفی سیستم سعاد

بسمه تعالی 

به كارگيري روش هاي نوين ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي، به گونه اي كه ضمن حفظ شان والاي ايشان، متضمن تحقق رسالت دانشگاه و اعمال مديريت اثربخش نيز باشد، از مدتي پيش در اولويت كار  دانشگاه علوم پزشكي ایران قرار گرفته است. يكي از سيستم هاي جامع كه با بررسي وضعيت موجود در برترين دانشگاه هاي كشورهاي پيشرفته و مطابق با شرايط اختصاصي كشور ايران و به خصوص دانشگاه علوم پزشكي ایران طراحي شده و اكنون به مرحله بهره برداري رسيده است، سيستم جامع "سامانه  عملكرد آكادميك دانشگاه" يا سعاد، است.

نرم افزارهاي موجود در رابطه با هيات علمي را به 3 گروه عمده مي توان تقسيم كرد:

1-  نرم افزار ثبت فعاليت ها: اين نرم افزارها براي مقاصدي چون تهيه رزومه و يا تكميل فرم ارتقاء استفاده مي شود.

 2- نرم افزار بانك اطلاعات فعاليت ها: كه به منظور تهيه گزارش از فعاليت هايي چون مقالات و ... اعضاي هيات علمي به كار مي رود.

 

 3- نرم افزار اندازه گيري فعاليت ها: اين نرم افزار كه همان سيستم اندازه گيري فعاليت هاي اعضاي هيات علمي است، تاكنون نمونه اي در كشور نداشته، مي تواند فعاليت هاي اعضاي هيات علمي را اندازه گيري كرده و بر اساس واحد يكساني به تفكيك آموزش، پژوهش، درمان و مديريت محاسبه نمايد.

 

سيستم اندازه گيري فعاليت هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران بر اساس اصول مديريت مبتني بر رسالت طراحي شده است. مديريت مبتني بر رسالت در يك سازمان عبارتست از يك روند تصميم گيري بر اساس ماموريت هاي سازمان كه موجب تضمين مسؤوليت پذيري و جوابگويي تمام مجموعه، و توزيع و تخصيص منابع متناسب با اهداف عاليه سازمان شده و بر پايه اطلاعات دقيق، به روز و جامع مي باشد.

اين سيستم مديريتي داراي اصولي است كه مي تواند دانشگاه را در تحقق اهداف خود ياري كند. اين اصول عبارتند از:

1- شناسايي درآمد و هزينه هاي مربوط به هر رسالت

2- اندازه گيري فعاليت هاي اعضاي هيات علمي در هر رسالت

3 - استقرار ساختار سازماني مناسب براي جمع آوري اطلاعات

4- تعامل پوياي مديريت عالي با هيات علمي

5- ايجاد زمينه پاسخگويي و مسؤوليت پذيري هيات علمي و گروه ها در ارتباط با رسالت هاي دانشگاه

6- شفاف سازي و ايجاد اعتماد

در اين سيستم مديريتي بايد دستورالعمل هاي مشخص و يك سيستم اندازه گيري دقيق طراحي شود تا بتواند تمامي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي را در زمينه هاي آموزش ، پژوهش، درمان و ارائه خدمات اندازه گيري كند.

 فهرست فعاليت ها

 از مهمترين قسمت هاي اين سيستم كه در دانشگاه علوم پزشكي ایران با نام سعاد معرفي شده، تهيه فهرست كاملي از فعاليت هاي اعضاي هيات علمي است. اين فهرست بيش از 260 فعاليت را شامل مي شود. اطلاعات مربوط به اين  فعاليت ها كه فهرست آن با مشاركت كامل تمامي اعضاي هيات علمي و طي صدها ساعت جلسه تهيه شده، توسط خود عضو هيات علمي در نرم افزار مربوطه وارد شده و توسط مديران سيستم (مانند رئيس بخش، مدير گروه، مديريت پژوهش و ...) تائيد مي شود.


فهرست جامع فعاليت ها در اين سيستم به پنج گروه و چندين زير گروه تقسيم شده است كه عبارتند از:

 •   فعاليت‌هاي آموزشي

 

      تدريس واحدهاي نظري

 

      واحدهاي عملي

 

       آموزش‌هاي گروه‌هاي علوم‌پايه (غير موظفي)

 

       آموزش‌هاي باليني

 

       آموزش در جامعه

 

       كارگاه‌هاي آموزشي

 

       همكاري، مشاوره و نظارت

 

       ارزشيابي‌ها

 

       محصولات آموزشي

 

       طرح‌هاي تحقيقاتي در حيطه آموزش

 

       ارتقاي فردي اعضاي هيات علمي

 

 •    فعاليت‌هاي پژوهشي

 

       طرح‌هاي تحقيقاتي

 

       مقالات و محصولات پژوهشي

 

       كارگاه‌هاي پژوهشي

 

       همكاري، مشاوره و نظارت

 

 •    فعاليت‌هاي درماني بدون حضور فراگير

 

 •    فعاليت‌هاي مديريتي

 

       مسؤليت‌هاي مديريتي

 

       مديريت در زمينه‌هاي آموزش و پژوهش

 

       شركت در جلسات

 

     فعاليت‌هاي خارج دانشگاه

 

 

  اهداف و كاربردهاي سيستم

 

با استفاده از اين سيستم اهداف ذيل محقق مي شود:

1- تعيين سهم فعاليت هاي هر يك از اعضاي هيات علمي در مجموعه برون داد خدمات گروه ها، دانشكده ها و دانشگاه به تفكيك آموزش، پژوهش، درمان و مديريت

2- پايش و بررسي ميزان افزايش يا كاهش فعاليت هاي اعضاي هيات علمي، گروه هاي آموزشي، دانشكده ها و دانشگاه در طول زمان

3- تعيين نيازهاي در اولويت و شناسايي وضعيت كاري گروه ها و دانشكده ها

4- ايجاد ارزش براي فعاليت ها و خدمات آموزشي

5- استقرار سيستم كارآمد حضور و غياب عيني با حفظ شان هيات علمي

6- جهت دادن به فعاليت هاي اعضاي هيات علمي و گروه هاي آموزشي

7- استحصال معيارهاي عيني براي ترفيع اعضاي هيات علمي

8- استحصال معيارهاي عيني براي تعيين ميزان كارانه اعضاي هيات علمي

9- تعيين حداقل و حداكثر فعاليت مورد انتظار و استقرار سيستم مريت در گروه‌هاي آموزشي. در اين سيستم حجم فعاليت مورد انتظار هر گروه تعيين شده و چگونگي انجام اين فعاليت توسط اعضاي هيات علمي گروه با تمايلات آموزشي و پژوهشي و ... به خود گروه تفويض مي شود.

10- تعيين حجم و چگونگي عملكرد هر گروه آموزشي در حيطه هاي آموزش، پژوهش، درمان و ارائه سرويس، مديريت و خدمات آكادميك در خارج از دانشگاه

11- ايجاد رقابت بين گروه هاي آموزشي و شناسايي عيني نيازهاي هر گروه

 لازم به ذكر است كه كليه اهداف فوق و نيز ساير كاربردهاي سيستم يك به يك و به صورت تدريجي مستقر خواهند شد.

تمامي مراحل ثبت اطلاعات، تائيد، آناليز و گزارش دهي سيستم نيز به صورت وابسته به شبكه (Web based) انجام مي شود. معاونت آموزشي دانشگاه اميدوار است با كمك اين سيستم بتواند در احقاق حقوق هيات علمي و اعتلاي آموزش در دانشگاه قدم هاي اساس بر دارد.

مديريت سعاد