دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره خرداد ماه 1395


‏1395/04/12

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره  زمانی خرداد  ماه 1395 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز شنبه مورخ 19-04-1395 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز  شنبه مورخ 26-04-1395 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.