دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدیددوره شهریور ماه 1394


‏1394/07/13

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره زمانی شهریور  ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز پنجشنبه مورخ 16-07-1394 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز پنجشنبه مورخ 23-07-1394 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش

مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.