دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره زمانی اردیبهشت ما ه1397


‏1397/03/12

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق کمیته ارزشیابی فعالیتهای اعضاء هیات علمی دانشگاه

  دوره  زمانی اردیبهشت   ماه 1397 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز سه شنبه مورخ 15-03-1397 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز جمعه مورخ 25-03-1397 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.

لازم بذکر است  با توجه به تصمیم کمیته ارزشیابی  امکان تمدید دوره های زمانی به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت لذا در آینده  نسبت به تکمیل فعالیتها و ذخیره و ارسال آنها در بازه های زمانی مشخص شده اقدام فرمائید