دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید بازه زمانی اسفند ماه 1393


‏1394/01/15

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، روسای بخش ها، مدیران گروه و روسای دانشکده ها

   
بدلیل درخواست های مکرر بازه زمانی اسفند ماه1393
 
   تا مورخ 1394/01/25 جهت تکمیل فعالیتها و  تا
 
مورخ1394/01/31 جهت تائید و یا عدم تائید  تمدید گردید