دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره زمانی اردیبهشت ماه 1394


‏1394/03/10

دوره زمانی اردیبهشت ماه 1394 جهت اعضائ هیات علمی تا مورخ 20-03-1394 و جهت تائید کنندگان (روسای بخش - مدیران گروه و روسای دانشکده ها ) تامورخ 31-03-1394 تمدید گردید.