دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره آذر ماه 1394


‏1394/10/13

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره  زمانی آذر  ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز چهارشنبه مورخ 16-10-1394 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز شنبه مورخ 26-10-1394 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش

مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.