دانشگاه علوم پزشكی تهران


فعال شدن دوره دی ماه 1393


‏1393/10/09

دوره  دی ماه 1393 با بازه زمانی  1393/10/01 تا 1393/11/10 فعال گردید لازم به ذکر می باشدروسای بخش  ، مدیران گروه و روسای دانشکده ها  تامورخ 1393/11/20 جهت تائید فعالیتهای دریافتی فرصت دارند