دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید بازه زمانی دی ماه 1393


‏1393/11/11

قابل توجه هیات علمی محترم دانشگاه

بازه زمانی دی ماه1393 برای اعضائ هیات علمی

جهت درج فعالیتهای تا 1393/11/15  و جهت روسای بخش و مدیران گروه و روسای دانشکده

ها تا 1393/11/25 برای تائید  فعالیتها تمدید گردید