دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدیددوره زمانی مرداد ماه 1394


‏1394/06/14

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ،  دوره زمانی مرداد   ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز جمعه مورخ 20-06-1394 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز چهارشنبه مورخ 25-06-1394 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش

مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.