دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید بازه زمانی اسفند ماه 1393


‏1394/02/02

بنا به درخواستهای انجام شده توسط اعضاء محترم هیات علمی  بازه زمانی اسفند ماه 1393 تا مورخ 1394/02/10 جهت اعضا ی هیات علمی و تا مورخ 1394/02/15 جهت روسای بخش ، مدیران گروه و روسای دانشکده ها تمدید گردید