دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدیددوره های زمانی فروردین -اردیبهشت - خرداد- تیر ماه 1394


‏1394/05/27

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره  های زمانی  فروردین ،اردیبهشت ، خرداد و تیر  ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز شنه مورخ 31-05-1394 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز پنجشنبه مورخ 05-06-1394 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش

مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.