دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدیددوره های زمانی فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1394


‏1394/04/01

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق  نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره های زمانی  فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز شنه مورخ 20-04-1394 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31-04-1394 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش

مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.