دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید بازه دی و بهمن ماه 1393


‏1393/12/09قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، روسای بخش ها، مدیران گروه و روسای دانشکده ها   

بدلیل درخواست های مکرر بازه زمانی دی ماه

1393 و همچنین بهمن ماه 1393 تا مورخ 1393/12/20 جهت تکمیل فعالیتها و  تا
 
مورخ1393/12/29 جهت تائید و یا عدم تائید  تمدید گردید