دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره زمانی مرداد ما ه1396


‏1396/06/12

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره  زمانی مرداد  ماه 1396 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز دوشنبه  مورخ 13-06-1396 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز پنجشنبه مورخ 23-06-1396 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.