دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره اسفند ماه 1394


‏1395/01/15

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره  زمانی اسفند  ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز شنبه مورخ 21-01-1395 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز شنبه مورخ 28-01-1395 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.