دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره زمانی دی ما ه1396


‏1396/11/12

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق مدیر محترم مرکزمطالعات و توسعه آموزش  دانشگاه  سرکار خانم  دکتر نجومی

  دوره  زمانی دی  ماه 1396 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز شنبه مورخ 14-11-1396 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز سه شنبه مورخ 24-11-1396 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.