دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید دوره زمانی شهریور ماه1395


‏1395/07/13

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه ، وطبق   نظر  موافق معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی

عربشاهی ، دوره  زمانی شهریور  ماه 1395 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز چهارشنبه مورخ 14-07-1395 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز شنبه مورخ 24-07-1395 جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.