دانشگاه علوم پزشكی تهران


افزودن بازه زمانی دی ماه 1393


‏1393/10/24

قابل توجه اعضاء هیات علمی دانشگاه

 

با توجه به راه اندازی سامانه سعاد از مورخ 1393/10/15  ،تاریخ پایان دوره جهت ورود فعالیت ها تا  1393/11/10 تمدید گردید 

 

شایان ذکر می باشد این بازه زمانی قابل تغییر نمی باشد