دانشگاه علوم پزشكی تهران


فعال شدن دوره بهمن ماه


‏1393/11/04

 

دوره بهمن ماه 1393 فعال گردید

 

بازه زمانی جهت تکمیل فعالیت ها برای اعضاء هیات علمی از 1393/11/01 تا 1393/12/10 و جهت تائید  روسای بخش و مدیران گروه و روسای دانشکده ها تا مورخ 1393/12/20 می باشد