دانشگاه علوم پزشكی تهران


تمدید بازه زمانی اسفند ماه 1393 و فروردین ماه 1394


‏1394/02/16

قابل توجه کلیه اعضا ء هیات علمی دانشگاه 

با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه و همچنین در نظر گرفتن شرایط ویژه در اسفند ماه 93 و فروردین ماه 94 و بالا بودن تعداد روز های تعطیل در این دو ماه با  نظر  موافق معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سلطانی عربشاهی ، بازه زمانی اسفند ماه 1393 و فروردین ماه 1394 در سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) تا پایان روز چهارشنبه مورخ 23-02-1394 برای اعضاء هیات علمی و تا پایان روز چهارشنبه مورخ 30-02-1394جهت تائید کنندگان ( روسای بخش مدیران گروه و روسای دانشکده ها) تمدید گردید.